ศ. พญ. วโรชา มหาชัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, American Board of Internal Medicine, United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, University of Alberta, Canada
BBBB
อายุรศาสตร์, University of Alberta, Canada
BBBB
อายุรศาสตร์, American Board of Internal Medicine, United States
Loading

Loading Schedule..