ศ. นพ. สมบูรณ์ คุณาธิคม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา
Chinese, English, Japanese, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Osaka University, Japan
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์, แพทยสภา
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..