ศ. นพ. สมบูรณ์ คุณาธิคม

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา
Chinese, English, Japanese, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ศ. นพ. สมบูรณ์ คุณาธิคม