ศ. นพ. สมบูรณ์ คุณาธิคม

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา
Chinese, English, Japanese, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ชำนาญเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
รักษาโรคภายในของผู้หญิง
ดูแลหญิงตั้งครรภ์
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Osaka University, Japan
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ แพทยสภา
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

ศ. นพ. สมบูรณ์ คุณาธิคม