ศ. นพ. รัฐกร วิไลชนม์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

ศ. นพ. รัฐกร วิไลชนม์