ศ. นพ. รัฐกร วิไลชนม์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Doctor of Philosophy จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร American College of Gastroenterology, United States
BBBB
อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Gastroenterology Baylor College of Medicine, United States
Loading

Loading Schedule..

ศ. นพ. รัฐกร วิไลชนม์