ศ. นพ. ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
สาขาที่สนใจพิเศษ
โรคเส้นประสาท
โรคเซลล์ประสาทสั่งการ
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
โรคกล้ามเนื้อ
โรคสมองเสื่อม

นัดหมายแพทย์

ศ. นพ. ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร