ศ. นพ. ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

ประสาทวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ความผิดปกติของเส้นประสาท
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอแอลเอส/ โรคเสื่อมของเซลล์ประสาทสั่งการ
โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจีจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ
อาการผิดปกติของกล้ามเนื้อ
โรคสมองเสื่อม
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทวิทยา Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ประสาทวิทยา American Board of Psychiatry and Neurology (1999-2009), United States
BBBB
Neuromuscular Medicine Washington University in St. Louis, United States
BBBB
Neurology Saint Louis University, United States
Loading

Loading Schedule..