ศ. นพ. ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทวิทยา, Thai Medical Council, Thailand
BBBB
ประสาทวิทยา, American Board of Psychiatry and Neurology (1999-2009), United States
BBBB
Neuromuscular Medicine, Washington University in St. Louis, United States
BBBB
Neurology, Saint Louis University, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ความผิดปกติของเส้นประสาทโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอแอลเอส/ โรคเสื่อมของเซลล์ประสาทสั่งการโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเอ็มจีจากภูมิคุ้มกันผิดปกติอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อโรคสมองเสื่อม
Loading

Loading Schedule..