นพ. โยธิน ชินวลัญช์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy (Neurology), University of Melbourne, ออสเตรเลีย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ประสาทวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ESA TOPScholar Award The ESA Annual Meeting The Epilepsy society of Australia, The Epilepsy society of Australia, ออสเตรเลีย

นัดหมายแพทย์

นพ. โยธิน ชินวลัญช์