นพ. โยธิน ชินวลัญช์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
อายุรศาสตร์การนอนหลับ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Doctor of Philosophy (Neurology), University of Melbourne, Australia
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ประสาทวิทยา, Thai Medical Council, Thailand

นัดหมายแพทย์

นพ. โยธิน ชินวลัญช์