นพ. ยศวีร์ อรรฆยากร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
SICD Implant Training, Boston Scientific, สิงคโปร์

นัดหมายแพทย์

นพ. ยศวีร์ อรรฆยากร