นพ. ยอดรัก ประเสริฐ

ประสาทศัลยศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทศัลยศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ประสาทศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Loading

Loading Schedule..

นพ. ยอดรัก ประเสริฐ