นพ. ยอด ปิ่นโรจน์

ประสาทวิทยา
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
โรคลมชัก โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Epilepsy Cleveland Clinic Educational Foundation, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. ยอด ปิ่นโรจน์