นพ. ยอด ปิ่นโรจน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ประสาทวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
โรคลมชัก, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
ประสาทวิทยา, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
Epilepsy, Cleveland Clinic Educational Foundation, United States
Loading

Loading Schedule..