พญ. หยิงฉี หวัง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
Clinical Fellow in Endoscopy, The Asia-Pacific Association for Gynecologic Endoscopy and Minimally Invasive Therapy, Taiwan
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

พญ. หยิงฉี หวัง