พญ. หยิงฉี หวัง

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา
Chinese, English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
Clinical Fellow in Endoscopy The Asia-Pacific Association for Gynecologic Endoscopy and Minimally Invasive Therapy, Taiwan

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

พญ. หยิงฉี หวัง