พญ. หยิงฉี หวัง

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
Chinese, English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยรังสิต
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี
BBBB
Clinical Fellow in Endoscopy, The Asia-Pacific Association for Gynecologic Endoscopy and Minimally Invasive Therapy, Taiwan
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรม ด้านการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช, แพทยสภา, ไทย
BBBB
International Workshop 2020 Endometriosis: A Surgical Chapter, Thai -German Multidisciplinary Endoscopic Training Center, ไทย
BBBB
ESGE 28th Annual Congress Primum non nocere: Maintain Safety While Pushing The Boundaries, European Society of Gastrointestinal Endoscopy, กรีซ
BBBB
APAC Endometriosis Summit 2019, Asia Pacific Accreditation Cooperation, ไต้หวัน
BBBB
การประชุมวิชาการกลางปี พ.ศ. 2562, ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, ไทย