พญ. ญาดา ทองสุข

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
วิสัญญีวิทยา, แพทยสภา