นพ. วรศักดิ์ ยิ้มศิริวัฒนะ

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Certified Medical Review Officer (2018-2023) MROCC: Medical Review Officer Certification Council, สหรัฐอเมริกา
BBBB
Post graduate course: Practical Aspects of Health and Safety Management Rocky Mountain Center for Occupational & Environmental Health, University of UTAH, สหรัฐอเมริกา
Loading

Loading Schedule..

นพ. วรศักดิ์ ยิ้มศิริวัฒนะ