พญ. วิทวลา จึงจริยานนท์

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาษา
Chinese, English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลตํารวจ
Loading

Loading Schedule..