นพ. วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์, อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, อายุรศาสตร์โรคเลือด
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา

นัดหมายแพทย์

นพ. วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ