นพ. วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ

อายุรศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

มะเร็งวิทยาโมเลกุล
มะเร็งไวรัส
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์ American Board of Internal Medicine (2006-2016), United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคเลือด University of Chicago Medical Center, United States
BBBB
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา University of Chicago Medical Center, United States
Loading

Loading Schedule..

นพ. วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ