นพ. วิโรจน์ เหล่าสุนทรศิริ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, American Board of Internal Medicine (2006-2016), United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคเลือด, University of Chicago Medical Center, United States
BBBB
อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา, University of Chicago Medical Center, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
เนื้องอกในลูกตาและบริเวณรอบลูกตามะเร็งวิทยาโมเลกุลมะเร็งไวรัส
Loading

Loading Schedule..