ทพญ. วิภาสินี พัวประดิษฐ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

ทพญ. วิภาสินี พัวประดิษฐ์