นพ. วิญญู ทองทิพยเนตร

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

เวชศาสตร์การกีฬา
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) สถาบันพระบรมราชชนก
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
การบาดเจ็บทางการกีฬา โรงพยาบาลกรุงเทพ
Loading

Loading Schedule..

นพ. วิญญู ทองทิพยเนตร