นพ. วิญญู ทองทิพยเนตร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, สถาบันพระบรมราชชนก
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
การบาดเจ็บทางการกีฬา, โรงพยาบาลกรุงเทพ
สาขาที่สนใจพิเศษ
เวชศาสตร์การกีฬา

นัดหมายแพทย์

นพ. วิญญู ทองทิพยเนตร