พญ. วิลักษณ์ ชูอ่องสกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
-
Observation of Breast Imaging, Washington University in St. Louis, สหรัฐอเมริกา
BBBB
PET/CT in Koarea, ไทย
BBBB
Fellow in สาขาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง ภาควิชารังสีวิทยา, คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719