ดร. วิลาสินี ชัยสิทธิ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตวิทยาคลินิก
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่