พญ. วิกานดา พันธ์มณี

ตจวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ตจวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Dermatologic Laser Surgery Ramathibodi Hospital, Thailand
Loading

Loading Schedule..

พญ. วิกานดา พันธ์มณี