พญ. วิกานดา พันธ์มณี

ตจวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ตจวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Dermatologic Laser Surgery Ramathibodi Hospital, Thailand
Loading

Loading Schedule..