พญ. วิกานดา พันธ์มณี

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ตจวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Dermatologic Laser Surgery, Ramathibodi Hospital, Thailand
Loading

Loading Schedule..