นพ. วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

นพ. วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ