นพ. วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นัดหมายแพทย์

นพ. วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ