ทพญ. วีระพร วีระประวัติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมหัตถการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมหัตถการ, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ, The Dental Council of Thailand, Thailand

นัดหมายแพทย์

ทพญ. วีระพร วีระประวัติ