ผศ. ทพญ. วีระพร วีระประวัติ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ทันตกรรมหัตถการ
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science (Operative Dentistry), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Operative Dentistry, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
ทันตกรรมหัตถการ, The Dental Council of Thailand, Thailand
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมเพื่อความสวยงามทันตกรรมบูรณะด้วยระบบดิจิตอล
Loading

Loading Schedule..