นพ. วีระนัฏ จิรัฐิติชีพ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
การประเมินและการดูแลผู้ป่วยที่, ไทย
BBBB
Trauma:Documentation in Legal, ไทย
BBBB
PCGNeuro:Stroke Rapid Response, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. วีระนัฏ จิรัฐิติชีพ