พญ. วทันยา ใจวงศ์

วิสัญญีวิทยา
การระงับปวด
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
วิสัญญีวิทยา
อนุสาขา
การระงับปวด
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

การระงับความปวด
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
การระงับปวด แพทยสภา
BBBB
วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
Clinical Fellowship in Chronic Pain Management University Health Network / Mount Sinai Hospital, University of Toronto, Canada
BBBB
การบำบัดความปวด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..