พญ. วศินี พนมเสริฐ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Breast Imaging, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Loading

Loading Schedule..