พญ. วศินี พนมเสริฐ

รังสีวิทยาทั่วไป
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Breast Imaging โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
Loading

Loading Schedule..