นพ. วสันต์ ซุนเฟื่อง

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด Royal College of Physicians of Thailand, Thailand
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..