พญ. วาสนา ลือประสิทธิ์สกุล

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
Endocrinology, University of Massachusetts Medical Center, สหรัฐอเมริกา

นัดหมายแพทย์

พญ. วาสนา ลือประสิทธิ์สกุล