ทพ. วสันต์ อมรสังข์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), University of Texas Health Science Center at Houston, United States
BBBB
Advanced Education Program in Prosthodontics, The University of Texas Houston Health Science Center Dental Branch, United States
BBBB
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.), The London Hospital Medicine College, United Kingdom
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Maxillofacial Prosthetics, University of Pittsburgh School of Dental Medicine, United States
BBBB
Maxillofacial Prosthetics, Louisiana State University, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ฟันปลอม
ทันตกรรมบูรณะช่องปากและใบหน้า