นพ. วรทย์ รังสิมาหริวงศ์

เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
ภาษา
Chinese, English, Thai

การศึกษา

BBBB
Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery Zhejiang University, China
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Exercise Prescription Course for Primary Care Physicians Changi Genenral Hospital, สิงคโปร์
Loading

Loading Schedule..