พญ. วรางคณา ศิริรัตน์

เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ แพทยสภา
BBBB
เวชศาสตร์ชะลอวัย American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, United States
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..