พญ. วราลักษณ์ ยมะสมิต

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์, Thai Medical Council
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

พญ. วราลักษณ์ ยมะสมิต