พญ. วันวิสา เจริญวัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science Program in Anti-Aging and Regenerative Medicine, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ชะลอวัย, American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, United States
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..