พญ. วันวิสา เจริญวัฒน์

รังสีวิทยาทั่วไป
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Master of Science Program in Anti-Aging and Regenerative Medicine มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ชะลอวัย American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine, United States
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..