พญ. วัลย์ฐิภา วิทยาศัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
จิตเวชศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
Loading

Loading Schedule..