พญ. วัลย์ฐิภา วิทยาศัย

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์ เด็กและวัยรุ่น, จิตเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น, แำพทยสภา
BBBB
จิตเวชศาสตร์, Thai Medical Council

นัดหมายแพทย์

พญ. วัลย์ฐิภา วิทยาศัย