นพ. วัลลภ สำราญเวทย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
ออร์โธปิดิกส์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาขาที่สนใจพิเศษ
การผ่าตัดใส่ข้อเทียม
Loading

Loading Schedule..