พญ. วชิราภรณ์ คูณรังษีสมบูรณ์

อายุรศาสตร์
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Loading

Loading Schedule..

พญ. วชิราภรณ์ คูณรังษีสมบูรณ์