พญ. วชิราภรณ์ คูณรังษีสมบูรณ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์, แพทยสภา

นัดหมายแพทย์

พญ. วชิราภรณ์ คูณรังษีสมบูรณ์