พญ. วชิรา ตั้งสุขนิรันดร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ตจวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..