พญ. วชิรา ตั้งสุขนิรันดร

ตจวิทยา
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ตจวิทยา
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..