พญ. วรวรรณี ตุลยายน

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
ใบสำคัญการแต่งตั้งนายแพทย์ผู้ตรวจ ณ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ, กรมการบินพลเรือน, ไทย

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719