พญ. วรวรรณี ตุลยายน

ออกตรวจวันอาทิตย์ 8:00-15:00 น. กรุณาติดต่อ 02 310 3000 หรือ 1719 เพื่อทำการนัดหมาย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
Master of Business Administration จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน Thai Medical Council, Thailand
BBBB
เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน German Air Force, Germany
Loading

Loading Schedule..