นพ. วิทยา กำเนิดตันมณี

รังสีวิทยาวินิจฉัย
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาวินิจฉัย
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
BBBB
รังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Loading

Loading Schedule..