นพ. วิศาล มหาสิทธิวัฒน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
โสต ศอ นาสิกวิทยา
อนุสาขา
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
BBBB
ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า, แพทยสภา
BBBB
โสต ศอ นาสิกวิทยา, โรงพยาบาลราชวิถี
Loading

Loading Schedule..