นพ. วิรัติ พาณิชย์พงษ์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
ศัลยศาสตร์, นิติเวชศาสตร์
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

นัดหมายแพทย์

นพ. วิรัติ พาณิชย์พงษ์