นพ. วีระ ลุวีระ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
BBBB
อนุสาขาหัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด, ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Moderate Sedation, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
HF Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
AMI Pathway, Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
BBBB
ACLS (Advanced Cardiac Life Support), Bangkok Hospital Medical Center, ไทย
Loading

Loading Schedule..