พญ. วิมลวรรณ รัตนธราธร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
รังสีวิทยาทั่วไป
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), Manila Central University, ฟิลิปปินส์
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, Thai Medical Council
BBBB
รังสีวิทยาทั่วไป, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719