นพ. วิกรม ศรีศุข

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Equipment Knowledge-Ultrasound, ไทย
BBBB
CT SCAN, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. วิกรม ศรีศุข