ทพญ. วิชุลดา พุนทิกาพัทร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเอ็นโดดอนต์, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (ท.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Advanced Specialty Education Program in Restorstive Dentistry, The University of Michigan, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
วิทยาเอ็นโดดอนต์
ทันตกรรมหัตถการ

นัดหมายแพทย์

ทพญ. วิชุลดา พุนทิกาพัทร์