ทพญ. วิชุลดา พุนทิกาพัทร์

การรักษา และ
การบริการ

ทันตกรรมหัตถการ
ทันตกรรมประดิษฐ์
ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
ทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Master of Science in Endodontics มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Advanced Specialty Education Program in Restorstive Dentistry The University of Michigan, United States
Loading

Loading Schedule..

ทพญ. วิชุลดา พุนทิกาพัทร์