ทพญ. วิชุลดา พุนทิกาพัทร์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
Master of Science in Endodontics, มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BBBB
Advanced Specialty Education Program in Restorstive Dentistry, The University of Michigan, United States
สาขาที่สนใจพิเศษ
ทันตกรรมหัตถการทันตกรรมประดิษฐ์ทันตกรรมเพื่อความสวยงามทันตกรรมรากเทียม (ทันตกรรมประดิษฐ์)
Loading

Loading Schedule..