พญ. วีรนุช โรจน์ยินดีเลิศ

อายุรศาสตร์
โภชนศาสตร์คลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
โภชนศาสตร์คลินิก
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
โภชนศาสตร์คลินิก แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..

พญ. วีรนุช โรจน์ยินดีเลิศ