พญ. วีรนุช โรจน์ยินดีเลิศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
โภชนศาสตร์คลินิก
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
โภชนศาสตร์คลินิก, แพทยสภา
BBBB
อายุรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Loading

Loading Schedule..