นพ. วราทร ทรงสถาพร

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จักษุวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
จักษุวิทยา, Thai Medical Council
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Patient Safety Goals and Safet, ไทย
BBBB
2nd BGH Annual Acad. Meeting, ไทย
BBBB
Kidney, ไทย

นัดหมายแพทย์

นพ. วราทร ทรงสถาพร