พญ. วราธิป โอทกานนท์

สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ Thai Medical Council, Thailand
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
MIS Fellowship at the Minimally Invasive Gynaecological Surgery Unit KK Woman's and Children's Hospital, สิงคโปร์
Loading

Loading Schedule..

พญ. วราธิป โอทกานนท์