พญ. วราลี อภินิเวศ

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, เวชศาสตร์ครอบครัว
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

การศึกษาอบรมเพิ่มเติม

BBBB
Ultrasound Life Support and Soft Cadaver Vascular Access Thailand
BBBB
การฝึกอบรม แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตร 2 เดือน รุ่น 15 Thailand
Loading

Loading Schedule..