พญ. วราลี อภินิเวศ

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, เวชศาสตร์ครอบครัว
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
BBBB
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
BBBB
เวชศาสตร์ครอบครัว, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
การศึกษาอบรมเพิ่มเติม
BBBB
Ultrasound Life Support and Soft Cadaver Vascular Access, Thailand, ไทย
BBBB
การฝึกอบรม แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตร 2 เดือน รุ่น 15, Thailand, ไทย
Loading

Loading Schedule..