พญ. อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์

จิตเวชศาสตร์
ศูนย์และคลินิก
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
จิตเวชศาสตร์
ภาษา
English, Thai

การศึกษา

BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
BBBB
จิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
Loading

Loading Schedule..

พญ. อุสรี ศรีสุทัศนวงษ์