ผศ. พญ. อุษณี เตชะวิจิตร์

เวชศาสตร์นิวเคลียร์
ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
เวชศาสตร์นิวเคลียร์
ภาษา
English, Thai

การรักษา และ
การบริการ

ตรวจความผิดปกติของอวัยวะระดับโมเลกุลด้วยเพ็ท/ซีที
ตรวจวินิจฉัยด้วยสารเภสัชรังสี
การรักษาโดยใช้สารเภสัชรังสี
ดูเพิ่มเติม

การศึกษา

BBBB
Graduate Diploma in Clinical Sciences, Radiology คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
เวชศาสตร์นิวเคลียร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
Loading

Loading Schedule..

ผศ. พญ. อุษณี เตชะวิจิตร์