พญ. อุรวี ลิมปิเวศน์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ไม่พบชั่วโมงออกตรวจที่สามารถทำนัดได้ หากท่านต้องการทำนัดกรุณาติดต่อที่ โทร 1719