พญ. อุบลวรรณ จงวุฒิเวศย์

ความชำนาญเฉพาะทางสาขา
อายุรศาสตร์
อนุสาขา
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ภาษา
English, Thai
การศึกษา
BBBB
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, American Board of Internal Medicine, United States
BBBB
อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
BBBB
อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BBBB
อายุรศาสตร์, American Board of Internal Medicine (2011-2021), United States
BBBB
Infectious Disease, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, United States
Loading

Loading Schedule..